top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN (update november 2021)

Lisa Wuyts
BTW BE0722884679

Foto’s gemaakt tijdens een Vegan Food Tour kunnen gebruikt worden op sociale media. Laat het mij weten als je dit niet wilt.

 

Door een food tour te reserveren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.
Een reservatie is definitief na betaling.


De klant heeft 14 dagen bedenktijd. Boekt de klant een plek voor de Food Tour kan die 14 dagen lang annuleren en krijgt die een volledige terugbetaling, minus de administratieve kost van 15%. Dit geldt tot één maand voor het plaatsvinden van de Food Tour. Annuleert de klant binnen een maand voor het plaatsvinden van de Food Tour wordt er géén terugbetaling voorzien. De klant kan ook kiezen voor het verplaatsen van de Food Tour naar een andere datum, met behoud van het inschrijvingsgeld. Dit kan tot 14 dagen voor aanvang van de Food Tour.

Voor annulatie binnen 14 dagen voor aanvang van de Food Tour wordt géén terugbetaling voorzien, noch kan de Food Tour worden verzet naar een andere datum. De klant kan zijn ticket wel zelf doorverkopen aan iemand anders die dan kan meegaan op Food Tour.

Bij annulatie door de klant door overmacht (bv. hij/zij mag wettelijk gezien niet komen omdat hij/zij van buiten België komt en de grens op dat moment niet over mag) kan de klant een berichtje sturen naar de organisatie en dan kijken we samen voor een oplossing.
Bij annulatie door de organisatie wordt een volledige terugbetaling voorzien.

Het vertrekadres wordt meegedeeld na ontvangen van de betaling voor de inschrijving.

Het aanbod op de food tour en aantal zaken waar we langsgaan op de food tour kan wijzigen door sluitingsdagen van de deelnemende zaken of partners. Er wordt dan gezorgd voor een alternatief. Het eten op de foto’s is dus niet altijd exact het eten dat op de food tour wordt aangeboden. In één tour zijn er 5 tot 7 restaurants waar we langsgaan en iets eten. Er wordt wel altijd evenveel eten voorzien.

In de inschrijvingsprijs zit al het eten en één drankje inbegrepen. Extra eten of drinken is op eigen kosten. Het eten wordt vooraf bepaald en besteld, tenzij anders vermeld tijdens de tour. Er kan dus niet gewisseld worden van eten.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De duur van een food tour kan (miniem) afwijken afhankelijk van de grootte van de groep en de wachttijden in de restaurants. Standaard duurt een food tour 3 uur, maar dit kan variëren tussen 2,5 à 3,5 uur.

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de food tour.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Lisa Wuyts mag een inschrijving annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding (bv. betaling of bevestiging van deelname, of antwoord op noodzakelijke vragen).

Voor, tijdens of na de food tour is Lisa Wuyts niet aansprakelijk voor
schade bij de klant;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

 

Lisa Wuyts is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties op voedsel. Het voedsel dat wordt aangeboden op de food tour is van hoge kwaliteit, we gaan enkel bij geregistreerde restaurants langs (niet bij mensen thuis of dergelijke). Heeft u een allergie, dan moet dat vóór de reservatie vermeld worden. Lisa Wuyts kan niet garanderen dat er voldoende eten zonder allergenen wordt geserveerd, dus we bekijken samen de mogelijkheden.

Cadeaubonnen zijn enkel geldig na reservatie met vermelding van de unieke code. De unieke code is slechts één maal geldig en slechts voor één persoon. Wilt u een cadeaubon voor meerdere personen, dan ontvangt u ofwel 2 unieke cadeaubons met 2 unieke codes of 1 cadeaubon met 2 unieke codes. Dat kan in onderling overleg besproken worden. Cadeaubonnen zijn geldig tot de datum vermeld op de bon. Bij verlies van de unieke code kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. Contacteer mij vrijblijvend om te zoeken naar een oplossing.

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de website en in de communicatie met de klant.


FACTURATIE EN BETALINGEN
Indien van toepassing. Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Lisa Wuyts zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Antwerpen en de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.

UITVOERING OPDRACHT

Lisa Wuyts zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Lisa Wuyts bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
Lisa Wuyts heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Antwerpen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Laatste aanpassing 22/11/2021

bottom of page